مه 29

نه خواستم بفهمم، نه هیچ وقت فهمیدم که اصلاح طلب چیست؟ و اصولگرا چه میگوید؟ اصلاح طلبهایی دیدم که منصف بودند و نقدهای درون سازمانی داشتند و اصولگرایانی را دیدم که بی انصاف بودند و اشتباهات را منکر میشدند. اما آنچه مشخص بود اینکه من بیشتر گرایشم به سمت اصولگراها بود.

سال ۶۸ که نجفی وزیر آموزش و پرورش شد من سه ساله بودم و یک بار کلاس پنجم یادم هست که گفته بودند وزیر آموزش و پرورش عوض شد و پرسیدم فامیلی اش چه بود و گفتند نجفی!

این سیاسی ترین اتفاق کلاس پنجمم بود که من را برد تا آنجا که فامیلی یک مسئول مملکت را بپرسم. آن روزها من فکر میکردم هر کس در این نظام کاره ای هست آدم مقدسی است و مسئولین مملکتی را بیش از حد دوست داشتم. شاید آن روز فکر میکردم که نجفی چقدر آدم خوبی است و میخواهد برود کارهای بهتری کند و کار را به دست کسی سپرده که بهتر آموزش و پرورش را مدیریت کند. من حتی فکر میکردم معلم ها غذا نمیخورند و موجوداتی هستند که با ما فرق دارند، چه برسد به وزیر آموزش و پرورش که حتما خدایگان همه بود.

کم کم بزرگتر شدم و میشنیدم بعضی ها پشت سر هاشمی رفسنجانی حرف میزنند، برایم سوال بود که چرا این آدم ها اینچنین گستاخند؟ که پشت سر کسی که با امام بود حرف میزنند.

تا اینکه دوران راهنمایی و دبیرستانم مصادف شد با کار کردن های بعد از مدرسه و کشتی! باشگاه و هم باشگاهی ها و تیم کشتی و هر چه بزرگتر میشدم بیشتر میفهمیدم که اصلا برای موفق شدن در کشتی بیشتر باید عوضی باشی تا اینکه کشتی گیر باشی.

بعدتر فهمیدم اصلا کشتی بخشی از جامعه است و در مراتب سیاسی هم اینگونه است و بعضی حرف هایی که پشت سر هاشمی رفسنجانی بود راست بود و آن آدم ها که یک عمر فکر میکردم عوضی بودند که پشت سر مسئولین حرف زدند آنقدرها هم عوضی نبودند.

کم کم داشت جای عوضی های ذهنم با آدم خوب ها عوض میشد. تا اینکه سال ۸۸ دیدم اصلا نه تنها بعضی مسئولین عوضی هستند بلکه عوضی پرور هم هستند.

نجفی گلوله پنجم را قطعا برای کشتن همسرش شلیک نکرد، نجفی و امثال نجفی شلیک پنجم را به همه خاطرات و حسهای پاک کودکانه ما زدند. هدف ما بودیم، ملتی که به احمقانه ترین شکل ممکن دزدها را به جای انسان های آزاده نشانه ایم.

ملتی که به هیچ کدام از حرف های رهبرش در انتخابات گوش نکرد و انسانهایی را روی کار آورد که حتی بعد از چهار شلیک بی خیال کشتن همسرشان نمیشوند.

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید