شب قدر سی و سه سالگی

باز هم شب قدر و شبی که فقط باید همه وجود خدا رو گوش داد

نظر شما