مادر و نگاه نگران

هر وقت خواستم نگاهت کنم

داشتی نگاهم می کردی

تو

نگران منی

و من نگران خود !؟

نظر شما