ساختن بدون سوختن؟

177262878

زندگی زناشویی بر پایه چه مسائلی بنا میشود؟ عشق؟ این از آن مفاهیم سلبریتی است که بیشتر ویترین است و آنچه که باید در بر داشته باشد ندارد، چه آنکه نه مفهوم عشق مصادیقش برای دو طرف مشخص شده و نه پایه های عشق را شناخته اند.

برای شیفته شدن و شیفته کردن باید مراحلی طی شود و این صرفا همان یک نگاه عاشقانه نیست که گمان کنیم باید باشد و چون زن و شوهریم باید عاشق باشیم و اگر عاشق نباشیم پس جدایی راه حل است.

برای شیفته شدن باید خوبی ها را دید و برای شیفته کردن باید بدی ها را کار گذاشت، این است اساس عشق، وقتی طرف مقابلت ببیند که فقط خوبی هایش را میبینی چرا عاشقت نشود و وقتی بدی  هایت را کنار بگذاری چرا این عشق  دوان نداشته باشد و اگر عاشقت شد چرا محبت نکند و وقتی محبت کرد مگر میشود عاشق نشد؟

این است بنای زندگی و لب کلام امام که به زن و شوهرها می گفت بروید با هم بسازید.

چند روزی است یکی از دوستان با همسرش به مشکل خورده، میگویم مشکلت نساختن است، میگوید میسازم ولی سوختن نه.

مگر داریم؟ مگر میشود ساخت و نسوخت؟ پروانه اگر با شمع میسازد سوختن را به جان خریده است و سالک دردهای سیر و سلوک را که همه اش در آیه شش سوره انشقاق بیان شده است. برای عاشق شدن باید سختی کشید و معشوقه برای امتحان عاشق او را به سختی می دهد.

چند بار سختی داد و از امتحان بیرون امدی؟ چند بار ظرف تو را شکست و تو از نو در صف عاشقان قرار گرفتی؟

میگویم غرور داری، غرورت را کنار بگذاری همه چیز حل میشود، میگوید یعنی عزت نفسم را کنار بگذارم؟ خودم را خورد کنم؟ میگویم مگر میشود کسی به خاطر زن و بچه اش خود را خورد نکند و ادعای مردانگی داشته باشد؟

مرد اونه که خودش رو برای زن و بچش خورد کنه و این همان عزت است.

دیدگاهتان را بنویسید