ایستادن بی جا مانع کسب است!

برای کیلومترها عقب ماندن

کافیست پا به پا نروی

نظر شما